Algemene leveringsvoorwaarden

1. MAA-coaching aanvaardt geen opdracht voordat met de opdrachtgever en kandidaat mondeling overleg is gevoerd.

2. MAA-coaching informeert in dit overleg de opdrachtgever en de kandidaat over de volgende onderwerpen:
a. de dienstverlening van MAA-coaching;
b. de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat.

3. Opdrachtgever en kandidaat kunnen in dit overleg hun wensen kenbaar maken.

4. Aanvaarding van de dienstverlening van MAA-coaching door de kandidaat zal diens rechtspositie op geen enkele manier beïnvloeden. Met name kan aanvaarding niet worden gezien als:
a. aanbieding van ontslag;
b. aanvaarding van ontslag;
c. erkenning van incompetentie en/of onwerkbare situatie.

De opdrachtgever zal aanvaarding van de dienstverlening door de kandidaat niet mogen gebruiken om een eventuele ontslagaanvraag te ondersteunen.

5. Op verzoek van de kandidaat zal MAA-coaching de opdrachtgever vragen het gestelde onder 4 schriftelijk te bevestigen.

6. MAA-coaching bevordert waar mogelijk dat de kandidaat de rechten en belangen van de opdrachtgever respecteert. Van de kandidaat verwacht MAA-coaching volledige inzet en loyale medewerking bij het zoeken naar een nieuwe passende functie.

7. MAA-coaching aanvaardt geen opdracht waarvan duidelijk is dat die redelijker¬wijs niet vervuld kan worden.

8. MAA-coaching werkt interdisciplinair, persoonlijke informatie van de kandidaat kan, indien noodzakelijk, binnen het bureau uitgewisseld worden. Indien de kandidaat in voorkomende gevallen daar bezwaar tegen heeft zal hij/zij dit expliciet aangeven.

9. MAA-coaching zal zich, binnen het kader van de opdracht, naar vermogen inspannen om:
a. de kandidaat naar eer en geweten deskundig te begeleiden;
b. informatie van opdrachtgever en kandidaat strikt vertrouwelijk te behandelen.

10. Begeleiding door MAA-coaching is voor de kandidaat kosteloos, tenzij kandidaat zelf een coachings traject wil volgen, op eigen kosten. Van te voren worden hierover prijsafspraken gemaakt. MAA – coaching zal indien een traject korter wordt geen geld terugbetalen, de nog openstaande gesprekken kunnen het gedurende het loopjaar wanneer het contract is afgesloten nog plaatsvinden. Daarna vervallen alle rechten. De kosten voor de opdrachtgever worden berekend volgens vastgestelde tarieven.

11. Gemaakte afspraken met een loopbaanadviseur van MAA-coaching kunt u met geldige reden tenminste
48 uur van te voren afbellen. Afspraken die korter van tevoren afgebeld worden zonder geldige reden
(bijv. ziekte) zullen als gesprek genoteerd worden. Waar dit aan de orde is zullen deze als zodanig ook
gefactureerd worden.

12. Opdrachtgever krijgt na ondertekening van de offerte een factuur, welke binnen een week voldaan dient te worden, tenzij anders is overeengekomen.

13. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden stelt MAA-coaching ter hand aan de opdrachtgever en de kandidaat.

© januari 2015

Klachtenreglement Privacyreglement Algemene Voorwaarden